Algemene Voorwaarden

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Byldkreft, Barbera de Jong. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de therapeut’, dan wel ‘de beeldend therapeut’ betreft dit Barbera de Jong. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt’, dan wel ‘het gezin’ betreft dit diegene(n) die op kennismakingsgesprek komt/komen en daarna eventueel in behandeling komt/komen bij Barbera de Jong, Byldkreft. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt.

 

2. Beroepscode

De therapeut draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij Barbera de Jong, Byldkreft. De therapeut staat ingeschreven bij de FVB en RBCZ en is gehouden aan de beroepscode die opgevraagd kan worden.

 

3. Behandelafspraken

Voor het maken van afspraken e.d. kunt u terecht via het telefoonnummer 06-48465261, per e-mail (barbera@byldkreft.nl) of via de contactpagina op de website. In spoedeisende gevallen kunt u beter direct contact opnemen met uw huisarts.

Consulten vinden plaats op het volgende adres: Goudsbloemstraat 18, 3812 WX Amersfoort.

Tijdens het intakegesprek worden een aantal formaliteiten en behandelafspraken gemaakt. Indien er sprake is van een minderjarige zal ondertekening gedaan moeten worden door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van dit kind. Bij een minderjarigen wiens ouders gescheiden zijn dienen béide ouders een toestemmingsformulier voor uitvoering behandeling te ondertekenen.

Behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

4. Gegevens verstrekken door cliënt

Tijdens de intake wordt aan ‘de cliënt’, dan wel aan ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de therapeut is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

 

5. Geheimhouding, dossiervorming

De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling. De cliënt mag dit dossier inzien, mits van te voren aangevraagd zodat de therapeut het dossier bijgewerkt kan hebben. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De therapeut houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van ‘de therapeut’ en niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen behoeft ‘de therapeut’ niet te bewaren. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of verwijzer met toestemming van de cliënt.

 

6. Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen ‘de therapeut’ en ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ de duur van de behandeling aangepast worden. Zowel de therapeut als de cliënt kan de behandeling voortijdig beëindigen zonder opgaaf van reden. Hierbij moet artikel 7 van deze Algemene voorwaarden in acht worden genomen.

 

7. Tekortkomingen, afspraken afzeggen/verzetten

Indien een afspraak wordt afgezegd, doet ‘de cliënt’ en ‘de therapeut’ dit zo spoedig mogelijk, maar minimaal 24 uur van te voren via telefoonnummer: 06-48465261 of per mail (barbera@byldkreft.nl). Afspraken die binnen de 24 uur worden afgezegd worden aan ‘de cliënt’ of aan ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ in rekening gebracht. Indien ‘de cliënt’ te laat komt gaat dit af van de gereserveerde tijd.

De therapeut heeft het recht de therapie of het consult onmiddellijk te beëindigen indien ‘de cliënt’ zich misdraagt door bijvoorbeeld ‘de therapeut’ te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te vinden. Ook bij uitblijven van betalingen van gemaakte consulttijden, om welke reden dan ook, wordt behandeling beëindigd. ‘De therapeut’ behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de therapie niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat hieruit voor ‘de therapeut’ kosten voortvloeien.

 

8. Klachten -en geschillenprocedure

Eventuele klachten over de therapie dienen in eerste instantie in de therapie met de therapeut zelf besproken te worden. Komen partijen er samen niet uit, dan kan ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ zich wenden tot de klachtencommisie van de stichting NIBIG, waar Byldkreft bij aangesloten is. Binnen de NIBIG (Nederlands Instituut ter Bevordering van Integrale Gezondheidszorg) heeft Byldkreft een Wkkgz registratie, wat inhoudt dat er een beroep gedaan kan worden op de klachtenprocedure en op afroep op een klachtenfunctionaris.

 

9. Tarieven en betalen

Geldende tarieven zijn te vinden op de website van Barbera de Jong, Byldkreft. Tarieven zijn inclusief materialen. De tarieven kunnen per jaar gewijzigd worden. Ook vergoedingsmogelijkheden zijn terug te vinden op de website van Barbera de Jong Byldkreft. Facturering gebeurt per consult. Betaling dient geschied te zijn binnen 14 dagen na de factuurdatum, op rekeningnummer NL64INGB0664180566, t.a.v BP. de Jong.

 

Amersfoort, 2022