Privacy document

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook Byldkreft heeft hiervoor een privacystatement opgesteld.

 

Jouw privacy (of van je zoon/dochter):

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij jouw huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
> zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
> er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
> om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
> voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
> voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
> een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op jouw factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank (SVB) gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren. De factuur wordt verstuurd middels een normale e-mail service, dus niet extra beveiligd.

Gegevens die je daar terug kunt vinden van jou of je kind:
> adres en woonplaats
> geboortedatum
> BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht, niet standaard)
> polisnummer van de zorgverzekering
> de datum van de behandeling
> een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale  verzekeringsbank en de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld “vaktherapie beeldend”, intake of evaluatiegesprek etc.
> de kosten van het consult